Ūkininkavimas ir paukščiaiAr šalies žemės ūkis palankus biologinei įvairovei?

Įprastų agrarinio kraštovaizdžio paukščių populiacijų stebėsenos projekto rezultatai: ar šalies žemės ūkis palankus biologinei įvairovei

Apdorojus LOD 1985-2011 m. vykdytų paukščių apskaitų duomenis ir paskaičiavus biologinei indikacijai pasirinktų paukščių rūšių 27 metų kasmetinius populiacijų indeksus, buvo sudarytos jų kitimo kreivės. Išskirtiems dviem laikotarpiams (1994-2011 m. ir 2000-2011 m.) buvo paskaičiuotos Lietuvos kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus (KPPI) kasmetinės reikšmės ir parengtos jų kaitos ilgalaikės (18 m.) ir vidutinės trukmės (12 m.) kreivės.

Išanalizavus kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus (KPPI) skaičiavimui Lietuvoje panaudotų 14 rūšių LOD sukauptus 18 m. trukmės (1994-2011 m.) stebėsenos duomenis, nustatyta, jog 4 rūšių populiacijos nyksta (dirvinio vieversio, paprastosios medšarkės, dagilio ir geltonosios startos), taip pat 4 gausėja (griežlės, geltonosios kielės, kiauliukės ir varnėno), o 6 rūšių (baltojo gandro, pempės, šelmeninės kregždės, pievinio kalviuko, rudosios devynbalsės ir karklažvirblio) yra stabilios. Panašiai 12 m. trukmės (2000-2011 m.) laikotarpyje taip pat 4 rūšių populiacijos mažėjo (dirvinio vieversio, kiauliukės, paprastosios medšarkės ir dagilio), 3 gausėjo (baltojo gandro, pievinio kalviuko ir geltonosios kielės) bei 7 rūšių buvo stabilios (griežlės, pempės, šelmeninės kregždės, rudosios devynbalsės, varnėno, karklažvirblio ir geltonosios startos). Nuo 1994 m. blogiausia yra dirvinių vieversių populiacijos būklė. Šių paukščių populiacija statistiškai reikšmingai mažėjo tiek 1994-2011, tiek 2000-2011 m. laikotarpiais.

Kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus daugiametė (18 m.) kreivė rodo, jog Lietuvoje nuo 1994 m. nuo žemės ūkio ekologiškai priklausomų paukščių populiacijų bendra būklė nuosekliai lėtai gerėjo iki 2000 m. Labiausiai tikėtina, jog tai yra tuo metu pasireiškusio žemės ūkio intensyvumo sumažėjimo (ypač dalies žemių apleidimo) pasekmė. Nuo 2003 metų iki dabar besitęsiantį pakankamai tolygų bendrą populiacijų mažėjimą reikėtų laikyti tikrosios vis labiau neigiamai pasireiškiančio žemės ūkio veiklos poveikio iliustracija. Apskritai, 1994-2011 m. laikotarpyje biologinės įvairovės būklė, kiek ją galima vertinti pagal KPPI reikšmių pokyčius, beveik nepasikeitė. Pirmąją šio laikotarpio pusę ji turėjo tendenciją gerėti, o po to perėjo į blogėjimo fazę.
Vertinant pastarųjų 12 m. laikotarpį (2000-2011 m.), kaimo paukščių populiacijų indikatoriaus kreivė rodo, jog Lietuvoje nuo 2000 m. prie agrarinio kraštovaizdžio siaurai prisitaikiusių paukščių populiacijų bendra būklė pablogėjo (indikatoriaus reikšmė sumažėjo 28 procentiniais punktais). Darome išvadą, jog tai yra šalyje akivaizdaus žemės ūkio kilimo sukeltų neigiamų pasekmių biologinei įvairovei iliustracija.

Plačiau šiuo klausimu žiūr. čia ir čia

Detaliau su Žemės ūkio ministerijos finansuoto specialaus projekto ataskaitomis galima susipažinti čia:
BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS POVEIKIO RODIKLIO „PAUKŠČIŲ POPULIACIJOS ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOSE" IDENTIFIKAVIMAS 2010–2011 METAIS“ GALUTINĖ ATASKAITA 

„BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS POVEIKIO RODIKLIO „KAIMO PAUKŠČIŲ POPULIACIJŲ INDIKATORIUS“ IDENTIFIKAVIMAS 2013–2014 METAIS“ TARPINĖ ATASKAITA

Ar Europos žemės ir miško ūkis palankus biologinei įvairovei


Europos kaimo paukščių populiacijų indikatorius (Common farmland bird indicator), 1980-2009 m.
Duomenys: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands
36 paukščių rūšys. Bendra šių rūšių besiveisiančių populiacijų gausa sumažėjo 49 proc.

Daugiau: http://www.ebcc.info/index.php?ID=389


Europos įprastų paukščių populiacijų indikatorius (all common bird indicator) , 1980-2009 m.
Duomenys: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands
137 paukščių rūšys. Bendra šių rūšių besiveisiančių populiacijų gausa sumažėjo 11 proc.

Daugiau: http://www.ebcc.info/index.php?ID=389


Common forest bird indicator, Europe, single European species habitat classification, 1980-2009
Duomenys: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands
30 paukščių rūšių. Bendra šių rūšių besiveisiančių populiacijų gausa padidėjo 1 proc.

Daugiau: http://www.ebcc.info/index.php?ID=389


Naujų ES šalių (įstojusių kartu su Lietuva ir vėliau) kaimo paukščių populiacijų indikatorius (Common farmland bird indicator), 1982-2009 m.
Duomenys: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands
25 paukščių rūšys. Bendra šių rūšių besiveisiančių populiacijų gausa sumažėjo 31 proc.

Daugiau: http://www.ebcc.info/index.php?ID=389


Senųjų ES šalių (įstojusių iki 2004 m.) kaimo paukščių populiacijų indikatorius (Common farmland bird indicator)
Duomenys: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands
34 paukščių rūšys. Bendra šių rūšių besiveisiančių populiacijų gausa sumažėjo 50 proc.

Daugiau: http://www.ebcc.info/index.php?ID=389


Centrinės ir Rytų Europos šalių kaimo paukščių populiacijų indikatorius (Common farmland bird indicator), 1982-2009 m.
Duomenys: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands
23 paukščių rūšys. Bendra šių rūšių besiveisiančių populiacijų gausa sumažėjo 42 proc.

Daugiau: http://www.ebcc.info/index.php?ID=389


Centrinės ir Rytų Europos šalių miško paukščių populiacijų indikatorius (Common forest bird indicator), 1982-2008
Duomenys: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands
26 paukščių rūšys. Bendra šių rūšių besiveisiančių populiacijų gausa sumažėjo 5 proc.

Daugiau: http://www.ebcc.info/index.php?ID=389


Centrinės ir Rytų Europos biogeografinio regiono kaimo paukščių populiacijų indikatorius (Common farmland bird indicator, Central & East Europe), 1982-2009 m.
Duomenys: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands
22 paukščių rūšys. Bendra šių rūšių besiveisiančių populiacijų gausa sumažėjo 41 proc.

Daugiau: http://www.ebcc.info/index.php?ID=389


Centrinės ir Rytų Europos biogeografinio regiono miško paukščių populiacijų indikatorius (Common forest bird indicator, Central & East Europe), 1982-2009 m.
Duomenys: EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands
33 paukščių rūšys. Bendra šių rūšių besiveisiančių populiacijų gausa padidėjo 5 proc.
Daugiau: http://www.ebcc.info/index.php?ID=389