Mūsų rėmėjai


Projekto rėmėjai, finansuotojai


Lietuvos ornitologų draugija (LOD) 2006-2008 m. vykdė nedidelį tarptautinį projektą „Nevyriausybinių institucijų pajėgumų didinimas, siekiant sukurti ir naudoti laukinių paukščių indikatorius, kaip įrankį, kuris leistų įtakoti politikos pakeitimą siekiant įgyvendinti Biologinės įvairovės konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos tikslus iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą”. Jo tikslas - didinti LOD pajėgumus, šalyje kuriant ir naudojant laukinių paukščių indikatorių, kaip priemonę aplinkos politikai keisti ir Biologinės įvairovės konvencijos įsipareigojimams pasiekti bei siekiant ES tikslų iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą“ (BUL/OP3/1/06/14). Už šio projekto lėšas buvo plėtojama LOD Įprastų paukščių stebėsenos projekto infrastruktūra, buvo vykdomi projekto esamų ir potencialių tyrėjų mokymai, suorganizuota keletas seminarų, kuriuose dalyvavo tyrėjų, kitų šalies aplinkosauginių NVO atstovai ir už minėto indikatoriaus įdiegimą atsakingi Žemės ūkio ministerijos pareigūnai. Buvo parengtas ir publikuotas specialus leidinys, skirtas visiems, norintiems daugiau sužinoti apie paukščių praktinį panaudojimą biologinei indikacijai, apie kitų šalių patirtį nustatant paukščių populiacijų indikatorius, apie tai kas šiuo klausimu šalyje jau padaryta ir ką reikėtų padaryti artimiausiu metu. Projektą finansavo JTVF Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa (PAF MPP). Jį parėmė Karališkoji paukščių apsaugos draugija (RSPB; Didžioji Britanija) ir Europos paukščių apskaitų taryba (EBCC). Jį tarptautiniu lygiu koordinavo Bulgarų ornitologų draugija.

LOD GEF Bird Life
 LOD projektą „Biologinės įvairovės poveikio rodiklio „Paukščių populiacijų žemės ūkio naudmenose“ identifikavimas 2010–2011 metais“ 2010-2011 metais finansavo Lietuvos žemės ūkio ministerija. Iš šio projekto lėšų buvo finansuoti 2011 m. lauko tyrimai, sudaryta projekto duomenų bazė, apdoroti ilgamečiai duomenys, sukurta projekto internetinė svetainė su duomenų įvedimo "online" moduliu. Užsakovui LOD pateikė išsamią studiją (keletą ataskaitų) su paskaičiuotais 1995 - 2011 m. kaimo paukščių populiacijų indeksais.

LOD Bird Life